Nota legal

La titularitat d’aquest lloc web és de Anna Nieto Alvarez amb DNI 52174745G amb adreça carrer Sant Delfí, 20 codi postal 08185 de Lliçà de Vall.

En compliemnt del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, porcedeix a comunicar-vos la informació que conforma i regula les condicions d’ús d’aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicat sota el domini www.talleretcraft.cat assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d’ús

La utilització del web www.talleretcraft.cat atorga la condició d’Usuari de www.talleretcraft.cat, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l´Usuari no estigués conforme amb elles, s’abstindrà d’utilitzar www.talleretcraft.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions . Per tant l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a www.talleretcraft.cat.

A través de www.talleretcraft.cat, Anna Nieto facilita a l’Usuari l’accés i utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’internet per Anna Nieto o per tercers autoritzats. L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.talleretcraft.cat i els continguts conforme a la legislació vigent, l’Avís Legal i qualsevo altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d¡aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc de Continguts que conformen www.talleretcraft.cat com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades.

 En aquests termes, l’Usuari s’obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels Continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts magatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per Anna Nieto d’un altre Usuari o de qualsevol usuari d’internet (hardware i software)

L’Usuari s’obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part de www.talleretcraft.cat, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de www.talleretcraft.cat  sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot plegat, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de Anna Nieto, que és titular d’aquests drets, o bé que estigui legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Anna Nieto o dels seus titulars, de les empremptes i/o identificadors digitals, marques d’aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L’Usuari s’abstindrà d’obtenir i d’intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s’hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que s’emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web www.talleretcraft.cat, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a www.talleretcraft.cat són propietat de Anna Nieto o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s en cap cas que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, com tampoc cap dret d’explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Anna Nieto, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són de titularitat de Anna Nieto o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de Anna Nieto o de tercers inclosos en www.talleretcraft.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Qualitat

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de www.talleretcraft.ca, Anna Nieto posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació de les pàgines d’aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

Anna Nieto exclou de tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràficsde www.talleretcraft.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de Anna Nieto a l’Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Jurisdicció

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sometent als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que pugui correspondre-li.

Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.